Name: Takashi Kondo
Birth: 1964 Japan
Country: Japan